fbpx

Abonnementsbetingelser

 

Generelle oplysninger

Juridisk navn: Bestsecurity.dk ApS
Organisationsform: ApS
CVR. nr: 38821148
Adresse: Christians Brygge 28, 1559 København V
E-mailadresse: hello@bestsecurity.dk
Telefonnummer: (+45) 82 82 82 35

1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR
1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter “Vilkår”) tiltrædes ved at afkrydse “Jeg har læst og accepterer

Handelsbetingelserne” på bestillingsformularen, ved at anvende applikationen eller services eller ved på anden måde at tilkendegive accept heraf, og gælder mellem BestSecurity.dk ApS, Christians Brygge 28, 1559 København V, Cvr: 38821148, Telefon 82 82 82 35  Email: hello@bestsecurity.dk
(herefter kaldet “BestSecurity”) og kunden herefter kaldet “Kunden”).

1.2 Kunden skal være fyldt 18 år for at handle hos os. Er Kunden under 18 år, skal Kunden have samtykke fra en forælder eller værge. Når Kunden tegner et abonnement/betaler via kreditaftale, skal Kunden indtaste fødselsdato, så vi sikrer, at Kunden er over 18 år. Er Kunden under 18 år, skal aftalen indgås af en forælder eller værge. En aftale kan altid let annulleres af en forælder eller værge, hvis det skulle vise sig, at den er blevet indgået af et barn eller en person under 18 år.

2. ABONNEMENTETS VARIGHED OG FAKTURERING

Abonnementet træder i kraft ved bestilling og løber i 6 måneder eller indtil det opsiges i overensstemmelse med disse Vilkår. Efter de første 6 måneder kan abonnementet opsiges med løbende måneds varsel plus 1 måned. Abonnementet fornyes ikke automatisk efter de første 6 måneder.2.2 Første abonnementsperiode løber fra bestillingsdatoen og 1 måned frem. Herefter betales månedsvis forud.

2.3 FORTRYDELSESRET OG REKLAMATION
Kunden har 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesretten løber fra den dag, aftalen er indgået.

Kunden skal inden 14 dage fra aftalens indgåelse give BestSecurity meddelelse om ønsket om fortrydelse af købet. Meddelelsen kan gives ved indsendelse af mail til hello@bestsecurity.dk. I meddelelsen skal Kunden gøre BestSecurity tydeligt opmærksom på, at denne ønsker at udnytte sin fortrydelsesret. Kunden kan også vælge at benytte BestSecurity’s standardfortrydelsesformular. Denne bliver medsendt i ordrebekræftelsen og nederst i dette dokument.

2.3.1 Tilbagebetaling af abonnementsbetaling
Hvis Kunden fortryder sit køb, får Kunden naturligvis det beløb, denne har indbetalt til BestSecurity, tilbage. Har Kunden givet samtykke til, at leveringen kan gå i gang, og ønsker Kunden alligevel at benytte din fortrydelsesret, skal Kunden dog være opmærksom på, at BestSecurity kun vil opkræve en rimelig betaling for den del af abonnementsydelsen, der er leveret i perioden indtil fortrydelsen. Som rimelig betaling betragtes det beløb, der svarer til den faktiske periode, hvor abonnementet har været aktivt.

BestSecurity refunderer beløbet til Kunden uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor BestSecurity har modtaget meddelelse om fortrydelsen af aftalen. BestSecurity gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som Kunden benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre Kunden udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

2.3.2 Hvis der er noget galt med abonnementet
Hvis Kunden ikke er tilfreds med abonnementet/medlemsskabet kan Kunden kontakte BestSecurity på telefon +45 82828235 eller via mail hello@bestsecurity.dk.
Købelovens mangelsregler kan ikke finde anvendelse på abonnementer. Om Kunden har 2 års reklamationsret efter reglerne i købeloven afhænger derfor af, hvilken ydelse, der skal leveres i henhold til abonnementsaftalen.

2.4 Der fremsendes faktura på fornyelsen efter 1. måned varighed pr mail.

3. ABONNEMENTETS OMFANG OG ANVENDELSE

3.1 Kunden opnår i overensstemmelse med disse Vilkår en adgang til at anvende softwaren Trend Micro samt BestSecurity Support, som henholdsvis enkeltbruger eller som en familie/hustands bruger.

4. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER
BestSecurity modtager betaling med Dankort, Visa/Dankort, Visa, MasterCard og Mobilepay.

4.1 Betalingsbetingelser er den samme dato hver måned, oprettelsesdatoen.
4.2 Betales abonnementet ikke rettidigt, sendes rykker 1 uden gebyr 7 dage efter abonnementets forfaldsdato. Betales abonnementet fortsat ikke, sendes 10 dage senere rykker 2 med gebyr på DKK 100,00. Såfremt betaling stadig ikke er modtaget inden 7 dage efter rykker 2, lukkes for adgang til support og adgang til eventuel SafeCloud lukkes. Adgangen åbnes igen efter modtaget betaling.
4.3 Kunden accepterer, at rykkere sendt pr. e-mail til den af Kunden angivne e-mailadresse skal anses for leverede, når de er afsendt af BestSecurity. Det bemærkes, at leveringen anses for sket ved afsendelse via e-mail.
4.5 Kunden kan til enhver tid tilbagekalde sin tilladelse til, at BestSecurity trækker et beløb på Kundens kort. Kunden kan endvidere gøre indsigelse vedrørende uautoriserede debiteringer gældende over for kortudbyder, dog senest 8 uger efter debiteringen, med mindre andet fremgår af aftalen mellem kunden og kortudbyderen.

5. OPHØR

5.1 Kunden kan opsige abonnementet efter 6 måneder til udgangen af en måned (med mindre andet fremgår af beskrivelse eller vilkår for den specifikke ydelse). Opsigelse sker ved at sende mail til opsig@bestsecurity.dk.
5.2 BestSecurity kan opsige abonnementet med 1 uges varsel til udløbet af en måned, eller uden varsel ved Kundens væsentlige misligholdelse af disse Vilkår.
5.3 Når softwarens licensnøgle er aktiveret (taget i brug) bortfalder din 14 dages fortrydelsesret på softwaren. Dette accepteres i købsforløbet.

6. KUNDENS DATA

6.1 BestSecurity forbeholder sig ret til at slette Kundens data 30 dage efter abonnementets ophør uanset årsagen hertil, og BestSecurity har ingen forpligtelser til at opbevare data efter dette tidspunkt.
6.2 BestSecurity kan i ganske særlige tilfælde, hvor det efter BestSecuritys vurdering skønnes forsvarligt og rimeligt, for eksempel ud fra en værditabsbetragtning, give tredjemand og myndigheder adgang til Kundes data, dog kun i  overensstemmelse med den relevante databeskyttelseslovgivning, i forbindelse med dom, myndighedskrav, dødsfald eller lignende.

7. DRIFTSSTABILITET

7.1 BestSecurity tilstræber højst mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for nedbrud eller driftsforstyrrelser, herunder for driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer uden for BestSecuritys kontrol. Herved forstås bl.a. strømsvigt, fejl på udstyr, internetforbindelser, telekommunikationsforbindelser eller lignende. BestSecurity er udelukkende ansvarlige så længe det følger af lov.
7.2 I tilfælde af nedbrud eller forstyrrelser tilstræber BestSecurity i at genskabe normal drift hurtigst muligt.

8. ÆNDRINGER

8.1 BestSecurity er berettiget til løbende at foretage opdateringer og forbedringer af Softwaren. Sådanne opdateringer, forbedringer og ændringer kan ske med eller uden varsel, og kan påvirke services, herunder informationer og data uploadet til eller afgivet af Applikationen.
8.2 Hvis kunden skifter betalingskort skal dette oplyses til kundeservice på hello@bestsecurity.dk

9. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

9.1 Applikationen og information, der afgives fra Applikationen, undtagen Kundens data, er beskyttet af ophavsret og andre immaterielle rettigheder og tilhører eller er licenseret BestSecurity. Individuelt udarbejdet programmel tilhører ligeledes BestSecurity. Kunden skal give BestSecuritys meddelelse om enhver aktuel eller potentiel krænkelse af BestSecurity immaterielle rettigheder eller uautoriseret brug af Applikationen, som Kunden får kendskab til.
9.2 Der sker ingen overdragelse af immaterielle rettigheder til Kunden.
9.3 Kunden indestår for, at det materiale, der uploades, ikke krænker tredjemands rettigheder, og ikke indeholder materiale, der kan virke stødende eller er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

10. OVERDRAGELSE

10.1 BestSecurity har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser overfor Kunden til tredjemand.

11. BESTSECURITY ANSVAR

11.1 BestSecurity fraskriver sig ethvert ansvar i relation til disse Vilkår, services eller brug af Applikationen, uanset om dette opstår i kontrakt eller udenfor kontrakt, herunder for driftstab, følgeskader eller andre indirekte tab, tab af data, tab begrundet i produktansvar eller tab, der er opstået som følge af simpel uagtsomhed. BestSecurity er kun ansvarlig, så længe det følger af lov.

11.2 BestSecurity er ikke ansvarlig for de tredjepartsløsninger, der er tilgængelige og/eller integreres med Applikationen, medmindre Kunden har erhvervet disse tredjepartsløsninger fra BestSecurity direkte. I tilfælde af direkte køb fra BestSecurity kan Kunden forvente, at BestSecurity påtager sig et vis ansvar for tredjepartsløsningernes funktionalitet og beskrevne egenskaber. BestSecurity kan dog ikke holdes ansvarlig for tredjepartsløsningernes tilgængelighed, sikkerhed eller funktionalitet, herunder for mulige skader og/eller tab forårsaget af tredjepartsløsninger. Kunden har ansvaret for at føre bevis for, at et af Kunden lidt tab ikke kan tilskrives tredjepartsløsninger, som er erhvervet direkte fra BestSecurity.

11.3 Uanset typen af tab eller ansvarsgrundlaget er BestSecurity samlede ansvar i erhvervskøb beløbsmæssigt begrænset til Kundens betaling i 6 måneder før det ansvarspådragende forholds indtræden, dog i alle tilfælde maksimum DKK 10.000. Kunden påtager sig at friholde BestSecurity for produktansvarsskader, tredjemands tab og øvrige krav fra tredjemand som følge af Kundens brug af Applikationen.

12. TAVSHEDSPLIGT OG DATASIKKERHED

12.1 For så vidt angår behandling af personoplysninger, som Kunden anvender som dataansvarlig i Applikationen gælder dansk lovgivning og EU forordning.
12.2 BestSecurity har tavshedspligt om alle informationer, BestSecurity måtte komme i besiddelse af om Kunden, og er ikke berettiget til at videregive sådanne informationer til tredjemand, medmindre sådan information er offentlig tilgængelig, eller hvor BestSecurity har fået informationen fra en tredjepart udenfor fortrolighed, eller hvor BestSecurity er forpligtet til at videregive informationen ifølge lovgivning eller efter pålæg fra en myndighed eller domstol.
12.3 I det omfang Kunden anvender information, brugernavne eller passwords der vedrører tredjeparts information eller services i forhold til BestSecurity, indestår Kunden for, at videregivelse af sådan information og BestSecurity behandling af sådan information ikke krænker rettigheder eller aftale med tredjemand. Kunden skal skadesløsholde BestSecurity for ethvert tab i forbindelse med denne bestemmelse

13. VILKÅRSÆNDRINGER

13.1 BestSecurity er berettiget til at ændre disse Vilkår i enhver henseende. De til enhver tid gældende Vilkår vil være tilgængelige på BestSecurity hjemmeside. BestSecurity tilsigter at give rimeligt varsel (1 måned) i forbindelse med enhver ændring, ved opslag på hjemmesiden og via email til Kunden. Brug af Applikationen efter en ændring af disse Vilkår udgør en accept af sådanne ændrede Vilkår. Ved væsentlige ændringer vil BestSecurity give et varsel, der giver Kunden mulighed for at opsige aftalen, således at Kunden kan træffe informerede beslutninger vedrørende fortsat brug af tjenesterne. Det er Kundens forpligtelse løbende at holde sig opdateret i forhold til ændringer af Vilkår.

14. TVISTER

14.1 Disse Vilkår er undergivet dansk ret og enhver tvist, der udspringer af abonnementet, herunder disse Vilkår, skal anlægges ved Byretten i København.
14.2 Hvis Kunden som forbruger vil klage over købet, skal Kunden kontakte Kundeservice på telefon +45 82828235. Hvis det ikke lykkes BestSecurity at finde en løsning, kan Kunden sende en klage til:

Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg

Navneneshus.dk

For at kunne klage, skal varen eller ydelsen, som du vil klage over, have kostet mindst 1.110 kr. og højst 100.000 kr.

Det koster et gebyr at få klagen behandlet.

Har Kunden bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan Kunden klage til EU-Kommissionens online klageportal her – http://ec.europa.eu/odr

15. GYLDIGHED

15.1 Disse Vilkår er gyldige fra 31. marts 2023.

——————————————————–

Standardfortrydelsesformular

(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til:
BestSecurity.dk ApS
Christians Brygge 28
1559 København V
E-mail: hello@bestsecurity.dk

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer/tjenesteydelser:

____________________________________________________________________________________________________________________

Bestilt den: _______________________________ Modtaget den: ___________________________________________________

Forbrugerens navn: ___________________________________________________________________________________________

Forbrugerens adresse: ________________________________________________________________________________________

Forbrugerens underskrift: __________________________________________ Dato: ____________________________________
(kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

Senest opdateret: 18. januar 2024

bestsecurity favikon

Skal vi hjælpe dig?

Book et møde med en konsulent og modtag et opkald indenfor 24 timer.

Så finder vi den rigtige løsning til din virksomhed.

bestsecurity favikon

Skal vi hjælpe dig?

Book et møde med en konsulent og modtag et opkald indenfor 24 timer.

Så finder vi den rigtige IT-løsning til dig.